Uusi tapahtumakeskus Satama Areena rakennetaan Kotkan Kantasatamaan kaupungin omistamalle tontille (kortteli 1, tontti 137) .
Samalle tontille sijoittuvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n kampusrakennus sekä hotellihanke, josta ei ole vielä tehty toteuttamispäätöstä. Tapahtumakeskushanke liittyy Kotkan kaupungin suunnitelmaan yhdistää Kantasataman alue, joka on Vellamon ja Meripäivien myötä jo muodostunut osaksi keskusta-aluetta, osaksi kantakaupunkia.
Tapahtumakeskuksella on näkyvä rooli kaupunkitilassa tulevan tapahtuma-aukion reunalla, katunäkymien päätepisteenä keskustan suunnasta katseltaessa. Kaupungin tavoitteiden mukaisesti entiselle satama-alueelle sijoittuvan uudisrakentamisen tulee olla toteutukseltaan korkeatasoista, merellisen ympäristön huomioivaa nykyaikaista arkkitehtuuria.
Kaupunkisuunnittelullinen ja toiminnallinen lähtökohta on liittää tapahtumakeskus saumattomasti ympäristöönsä ja naapurirakennuksiin avointen aulatilojen avulla.
 
Kotkan kantasataman ympäristöohjelman mukaisesti koko alueen toteutuksessa tulee laaja-alaisesti arvioida ekotehokkaita ratkaisuja sekä edistää vähähiilistä rakentamista ja kestäviä energiaratkaisuja. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja erinomainen toiminnallisuus yhdessä kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden kanssa muodostavat keskeiset tavoitteet tapahtumakeskuksen suunnittelulle. 
 
Satama Areenan verkkosivut: Satama.fi
Kantasataman alueella on voimassa vuonna 2018 tarkistettu asemakaava (0816, Kantasatama II).
 
Tapahtumakeskuksen osuus koko korttelin 58 000 ke-m2 rakennusoikeudesta on 14 000 ke-m2. Ehdotussuunnitelman mukaan rakennusoikeudesta tullaan hyödyntämään noin 50 %.
 
Tapahtumakeskuksen pääsuunnittelusta vastaavan ALA-arkkitehtien ehdotussuunnitelma pohjautuu JKMM Arkkitehtien vuonna 2018 laatimaan hankesuunnitelmaan.

Tapahtumaliiketoiminnan visio

Kotkan tapahtumakeskuksen tavoitteena on olla valtakunnallisesti vetovoimainen kokousten ja konferenssien, konserttien, kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä yritystilaisuuksien pitopaikka. 
Rakennus täydentää Etelä-Suomen tapahtumakeskusten verkostoa idässä. Se tavoittelee erityisesti Venäjältä saapuvia kulttuuri-, urheilu ja tapahtumamatkailijoita. Tapahtumakeskus tukee tapahtuma-alan ja matkailuelinkeinon kasvua Kotkan seudulla.
 
Tapahtumakeskuksen toiminta perustuu monipuoliseen verkostojen hyödyntämiseen ja tilojen vuokraamiseen sekä lyhytkestoisille tapahtumille että pitkäaikaisesti. Tapahtumakeskuksen, XAMK:in ja hotellin välille haetaan synergiahyötyjä tilojen yhteiskäytöstä ja uusia yhteistyömuotoja opiskelijoiden ja yritysten vuorovaikutuksella.
Kotkan tapahtumakeskus tarjoaa kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä yritystilaisuuksien järjestäjille palveluratkaisuiltaan elämykselliset, toiminnalliset ja muuntojoustavat puitteet. Keskuksen identiteetti rakentuu paikan ominaisuuksista syntyvän arkkitehtuurin, paikallisuuden ja meri- ja satamakaupungin ennakkoluulottoman asenteen varaan. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa tuo tapahtumakeskukselle uudenlaista lisäarvoa sekä luontevan tavan erottautua palveluntarjoajana.

Arkkitehtuuri ja kaupunkitila

Tapahtumakeskus sijoittuu avoimen Kantasataman ja vanhan ruutukaavakaupungin rajalle. Kampuskorttelin rakennukset tuovat Kantasatamaan toivottua uudenlaista identiteettiä luovaa kaupunkitilaa, jonka mittakaava, materiaalisuus ja tiiveys poikkeavat vanhasta kantakaupungista. Uusi ja vanha kaupunkirakenne nivoutuvat toiminnallisesti ja liikenteellisesti yhteen osaksi uudistuvaa keskustaa.
Tapahtumakeskuksen tavoitteena on yhdessä hotellin ja ammattikorkeakoulun kanssa luoda kokonaisuus, joka houkuttelee ihmisiä Kotkaan – joko vierailemaan tapahtumiin ja jäämään yöksi tai opiskelemaan pidemmäksi aikaa. Tapahtumakeskus tarjoaa rakennuksille yhteisen aulatilan, ravintolan, kokoustiloja sekä saleja tapahtumia varten.
 
Tapahtumakeskusta voi lähestyä useasta suunnasta. Merkittävin nykyinen kaupunkitila on Kotkansaaren luoteisranta. Rantaviivaa seuraten tapahtumakeskukselle saavutaan Tornatorintietä pitkin. Etelästä tapahtumakeskusta voi lähestyä myös Ruukinkatua pitkin, ylittäen satamaradan joko jalan tai pyörällä. Korttelin pohjoispuolelle rakennetaan uusi katu ja tapahtuma-aukio. Autojen pysäköinti ja linja-autojen jättöpaikat ovat myös tällä puolella.
 
Tapahtumakeskuksen aulan päätavoite on siis liimata rakennukset yhteen ja tarjota samalla houkuttelevia sisäänkäyntejä kaikista saapumissuunnista. Rakennuksen hahmosta ymmärtää, että se koostuu isosta umpinaisesta salimassasta, johon ripustetaan rakennuksia yhdistävä katto. Sali ja katot ovat puuta ja niitä suojaa sataman voimakkaaltakin tuulelta ja sateelta sinkkinen kuori. Eri suunnista lähestyttäessä aulan lämmin puuverhottu sisätila tulee näkyviin ja houkuttelee suojaan. Tapahtumakeskuksen arkkitehtuuri syntyy näistä lähtökohdista.
 
Tapahtumakeskuksen aulatila on kaikille avointa julkista tilaa ja toimii kaupunkitilan jatkeena. Aulan avulla rakennus liittyy saumattomasti ympäristöönsä ja muodostaa ympärilleen aktiivista katettua ja avointa katutilaa. Korttelin eri kiinteistöjen aulat yhdessä muodostavat arkkitehtonisesti inspiroivan tilakokonaisuuden, joka mahdollistaa kiinteistöjen väliset toiminnalliset synergiahyödyt sekä uusien yhteistyömuotojen syntymisen opiskelijoiden, yhteisöjen ja yritysten välillä.
 
Yleisön kolme pääsaapumissuuntaa yhdistyvät tapahtumakeskuksen aulatilaan. Vellamon puoleinen sisäänkäynti lännessä, rannan ja ilta-auringon suunnalla toimii tapahtumakeskuksen seremoniallisena sisäänkäyntinä. Eteläinen, Ruukinkadun päätteenä oleva sisäänkäynti sekä sen pari pohjoisjulkisivulla toimivat samalla XAMK:n pääsisäänkäynteinä.

Toiminnallinen idea

Aktiivisen ja monipuolisen käytön mahdollistamiseksi suuri sali voidaan joustavasti jakaa useisiin erikokoisiin osiin (XS, S, M, L, XL) erilaisten tapahtumien tarpeiden mukaan. Jaettavuudella haetaan korkeaa käyttöastetta ja pyritään estämään tilojen vajaakäyttö. Eri tilojen yhdistelyllä ja tiloihin liittyvillä palveluilla saadaan aikaan kustannustehokas palvelukonsepti, joka toimii hyvin monenlaisten tapahtumien järjestämisessä, myös samanaikaisesti. Investoimalla hyvään ääneneristävyyteen salin jakoratkaisuissa, mahdollistetaan salin korkea käyttöaste ja samanaikaiset tapahtumat.
 
Salin akustiikka suunnitellaan sellaiseksi, että se palvelee mahdollisimman laajasti erityyppisiä tapahtumia. Huoneakustiikka suunnitellaan vahvistetulle äänentoistolle.
Suurimmassa XL-koossa saliin mahtuu noin 3 200 henkeä osittain seisoviin konsertteihin, kun toisen kerroksen XS-tila on käytössä yläkatsomona. Koripallo-ottelussa saliin mahtuu noin 2 000 istumapaikkaa. L-koossa (ei yläkatsomoa)  kapasiteetti seisovalle konserttiyleisölle on noin 2 500 henkeä. Jaettuna, keskikoossa (M-koko) saliin mahtuu konsertteihin noin 1 000 henkeä ja klubikoossa (S-koko) noin 700 henkeä. XS-sali toimii pääasiassa muuntojoustavana kokoustilana, joka on jaettavissa erikokoisiin neuvottelutiloihin. XL-tilassa neuvottelutilojen paikalle voidaan sijoittaa noin 700 hengen yläkatsomo. Tapahtumakeskuksen tilojen lisäksi tapahtumille voidaan vuokrata XAMK:in liikuntasalia, johon mahtuu  istumapaikat noin 300 hengelle.
 
Lämpiön laajuutta voidaan säädellä ottamalla tarvittaessa myös ravintola- ja baarialue käyttöön. Maksimilaajuudessa käytössä on yli 1600 m2. Laajennettu aula toimii yleisön parveilutilana sekä näyttely- tai tapahtumatilana. 

Logistiikka ja esitystekniikka

Tapahtumakeskuksen hyvän toiminnallisuuden keskeisinä elementteinä ovat sujuva logistiikka ja tarkoin harkittu esitystekniikkainfrastruktuuri. Tapahtumakeskus toteutetaan siten, että tiloissa on liityntävalmius tapahtumajärjestäjien ja operaattorin esitysteknisille varusteille. Suunnittelussa huomioidaan erilaisten tapahtumien sähkö- ja ripustustarpeet. Tapahtumalogistiikan toiminnallinen sydän on hotellin ja tapahtumakeskuksen eteläpuolelle, junaradan varteen sijoittuva huoltoalue. Tehokas lastaus ja tapahtumien purku on keskeistä tapahtumakeskuksen kannattavassa päivittäisessä pyörittämisessä. Huoltopihan mitoitus mahdollistaa  moduulirekan ja puoliperävaunun operoimisen siten, ettei logistiikkaliikenne risteä yleisöliikenteen kanssa.
 
Saliin voi ajaa sisään kuorma-autolla. Lattian kantavuus on 16 tn/m2. Lattioiden pinnat ovat betonia. Lämpimään lastaustilaan mahtuu peruuttamaan kaksi autoa vierekkäin. Lastausovissa on tiiviit sulut. Lastaustoiminnat salin eri osiin onnistuvat muita samanaikaisia tapahtumia häiritsemättä. Lukittavat varastotilat sijaitsevat salin takana. Huoltokäytävät mitoitetaan siten, että lavaelementtien kuljetus trukilla on mahdollista. Takatiloihin rakennetaan tilava tavarahissi XS-salin logistiikkaa ja esiintyjiä varten.
 
Salin ja aulan kattoon tulee ripustuspisteitä esitystekniikka varten. Näyttämöt rakennetaan elementeistä helpon muunneltavuuden takaamiseksi.

Liittyvät toimijat